poczta@gannet.pl

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Wstep

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) zawiera zasady korzystania z naszej strony „www.gannet.pl” i powiązanych z nią stron (dalej: Strona) oraz zasady świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te postanowienia, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony.

§ 2 O nas

Strona administrowana jest przez lub na zlecenie Gannet Guard Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: GGS albo „my”), adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 177331, o kapitale zakładowym 1.500.000 PLN opłaconym w całości, nr NIP: 5262095292, nr REGON: 012736766, adres e-mail: poczta@gannet.pl

§ 3 Dostęp do Strony i usług

1. Nasza Strona udostępniana jest użytkownikowi (dalej: Użytkownik) nieodpłatnie i czasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na Stronie w całości lub części. W przypadku otrzymania jakiegokolwiek kodu identyfikacyjnego użytkownika, hasła lub innej informacji w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować je jako poufne oraz nie ujawniać osobom trzecim. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z naszym systemem teleinformatycznym są następujące przeglądarka www.

2. Następujące usługi świadczone są drogą elektroniczną na Stronie: (i) usługa polegająca na prezentowaniu ofert GGS lub informacji dotyczących towarów lub usług GGS, oraz (ii) usługa polegająca na udostępnianiu formularza, za pomocą którego Użytkownik może zawierać umowy dotyczące towarów lub usług GGS.

3. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie. Użytkownik winien w tym celu opuścić Stronę. W wypadku, gdyby Użytkownik dokonał ewentualnej rejestracji na Stronie, wówczas w celu niezwłocznego zakończenia korzystania z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie należy wysłać e-mail na adres wskazany w § 2 zawierający żądanie wyrejestrowania Użytkownika.

§ 4 Własność intelektualna

Prawa do treści wyświetlonych na Stronie przysługują GGS lub licencjodawcom. Treści te, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów komercyjnych. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez naszej zgody.

§ 5 Transakcje dokonywane za pośrednictwem Strony

Umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług zawarte przy wykorzystaniu formularza na Stronie podlegają szczególnym regulaminom lub warunkom udostępnianym klientowi każdorazowo przed zawarciem danej umowy. Umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług zawierane z klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) przy wykorzystaniu formularza na Stronie zaliczają się do tzw. umów zawartych na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), od których konsument może odstąpić na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ogólnych warunkach umowy lub regulaminach udostępnianych konsumentowi przed zawarciem umowy.

§ 6 Zasady bezpieczeństwa

GGS stosuje zgodne z prawem środki, których celem jest ochrona danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapewnienie aby dane te nie były niewłaściwie używane, przypadkowo zniszczone, zagubione lub zmienione.

§ 7 Zaprzestanie świadczenia usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin

Jeśli dojdzie do naruszenia Regulaminu przez Użytkownika możemy, tymczasowo lub stale, odebrać Użytkownikowi możliwość korzystania ze Strony. GGS nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za działania podjęte w związku z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem.
2. Na żądanie użytkownika skierowane na adres e-mail wskazany w § 2 prześlemy użytkownikowi Regulamin w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
3. Reklamacje dotyczące Strony lub usług świadczonych na Stronie należy kierować pisemnie na adres GGS wskazany w § 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres i adres e-mail oraz wskazać na czym w jego ocenie polega ewentualna nieprawidłowość Strony lub świadczonych usług. Ponadto powinien wskazać czego się domaga. GGS rozpatruje reklamację w terminie 14 dni liczonych od jej otrzymania. W sprawach zawiłych termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, o czym GGS poinformuje Użytkownika. Swoją odpowiedź GGS przesyła Użytkownikowi na adres lub adres e-mail.
4. GGS informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie wybranej przez Użytkownika, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. GGS może zmieniać Regulamin. Oczekujący (przyszły) Regulamin zamieszczone będą na Stronie obok aktualnego Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie, przy czym od zamieszczenia na Stronie do wejścia w życie upłynąć musi co najmniej 7 dni. Do czynności dokonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie przez Użytkownika obowiązku regularnego sprawdzania Strony pod kątem ewentualnych zmian lub uzupełnień. Użytkownik, który kontynuuje korzystanie ze Strony i świadczonych usług wyraża tym samym zgodę na zmiany Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30-06-2019 r.